Gestichtsbibliotheek

Overzicht van de Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht. Het is overigens geen echte bibliotheek maar een kast. Een Billie van Ikea om precies te zijn, maar wel met glazen deuren.

– – – 1 – – –

De boeken zijn dan ook niet te leen of in te zien. Ze blijven in de boekenkast van de maker van deze website en conservator van het virtuele museum. Ik ben verpleegu

Heeft u boeken, vooral leerboeken of lesmateriaal van uw opleiding, dan wil ik dat graag hebben.

Via het contactformulier in de bovenbalk kunt u contact met mij opnemen.

Gestichtsbibliotheek van het leerboek der Psychiatrie
Gestichtsbibliotheek van het leerboek der Psychiatrie

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1871
Verslag over de staat der inrichtingen van gestichten voor krankzinnigen in
de jaren 1864, 1865, 1866, 1867 en 1868
Aan den minister van binnenlandse zaken, ingediend door de inspecteurs dier gestichten
‘s Gravenhage, Van Weelden en Mingelen, 1871

1883
Beschouwingen over den toestand van het Krankzinnigenwezen in Nederland,
met proeve van een ontwerp van wet tot afdoende regeling.
G. Veldheer, oud-ambtenaar bij het krankzinnigenwezen.
Met 4 bijlagen, exemplaar Bibliotheek van de 2e kamer der Staten Generaal.

1886
Geschiedenis van Dordrecht’s Krankzinnighuis
Door Dr. S.A. van der Ghijs, eerste geneesheer aan het krankzinnigengesticht te Zutphen

1892
Zenuwlijden
Dr. E. Monin
Uit het Fransch vertaald door Dr. A.Aletrino
Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1802

1897
Handboek der Gestichtsverpleging
J. van Deventer Szn
Eerste Geneesheer Directeur van het Gesticht Meerenberg
Amsterdam, J.H.& G. van Heteren, 1897

1902
Voorlezingen over Psychiatrie voor studenten, artsen en juristen
Dr. J.W.H. Wijsman, met 15 afbeeldingen
Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel
Derde omgewerkte en vermeerderde druk
Op het titelblad: “een ons geluk is meer waard dan een pond verstand”

1906
Voorlezingen over ziekenverpleging
Door J. Eduard Stumpff, geneesheer-directeur van het binnen-gasthuis te amsterdam
Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906

1911
Handleiding bij het verplegen van krankzinnigen en zenuwlijders
Dr. D. Schermers
Zr G. de Jong, 1912

1913
Oude Gestichtsbewoners
Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de geneeskunde.
Op gezag van Dr. C. Eykman, verdediging door Klaas Penon

– – – 2 – – –

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1913
Pharmacotherapeutisch Vademecum
Dr. H. Pinkhof, Arts te Amsterdam en P. van der Wielen, Buitengew. Hoogleeraar aan de Universtiteit
van Amsterdam. Tweede druk, D.B. Centen.-Amsterdam, 1913

1920
Voorlezingen over ziekenverpleging
J. Eduard Stumpff
Lesboek Algemeen verpleegkundige.
met kaartje van NOSOKOMOS

1921
Over de ontwikkeling der psychiatrie in de laatste 50 jaar
door Prof. Dr. G. Jegersma
overgedrukt uit de Psychiatrische en Neurologische bladen, Jaargang 1921, Extra nummer

1922
Bijdrage tot de kennis der Gestichtspatienten
Proefschrift door Johanna Clasina van den Bergh, Utrecht
Te verdedigen op den 23sten mei 1922 t.o. Rector magnificus Dr. J.A.C. van Leeuwen

1923
Geneesmiddelen in de praktijk
TH. J. D. J. Harinx, Apotheker en Dr. F.W. van Haeften, arts
P. Noordhoff. -1923- Groningen

1923
Geneesmiddelenkennis voor verplegenden
Bibliotheek Nosokomos, Arts W. Schuurmans stekhoven, geneeskundige medewerker
van Nosokomos Te Ruinen (Drenthe)
voorwoord Prof. P. vd Wielen, hoogleraar artsenij-bereidkunde aan de universiteit
van Amsterdam. Tweede verbeterde oplaag.

1923
Het donkere vraagstuk der sexueele ethiek
Dr. H.Y. Groenewegen
Ethische verhandeling over homosexualiteit.

1929
Voorlezingen over de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen
Dr. J.C.Th. Scheffer
5e herziene druk door Dr. A.H. Oort
Haarlem, De erven F. Bohn, 1929

1936
Zielszieken, zenuwzieken en hun verpleging
Periode: 1930-1936
H.J. Schim van der Loef (Sint Anna, Venray) en J.A.J. Barnhoorn
(St. Willibrordusstichting Heiloo)
J.J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik
Derde herziene en uitgebreide druk met medewerking van J.P. De Smet,
St Willibrordusstichting te Heiloo

– – – 2 – – –

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1936
Psychiatrie, een handleiding voor juristen en maatschappelijk mederwerkers
door Dr. H. van der Hoeven, Psychiater te Utrecht.
Derde druk met een register, 3 delen in 1, Gebonden
W.L. & J. Brusse’s uitgeversmaatschappij Rotterdam MCMXXXVI

1937
De insulineshock-behandeling.
J.A.J. Barnhoorn, J.P. de Smet, C.A.T. Engelman
Uitgave bij het achtste jaarboek van de St. Willibrordusstichting te Heiloo

1940
Beknopte psychiatrie voor Sociaal werkenden
Dr. F.M. Havermans (St. Servatius te Venray)
J.J. Romen & Zonen, Roermond Maaseik

1941
Alphabetische lijst van de verschillende benamingen onzer
geneesmiddelen met vermelding van den officieelen naam
A.C. Huysse, Apotheker te Utrecht
Leiden, E.J. Brill, 1941

1942
Handboek der Psychiatrie
Dr. F. Hollander, Universtiteit van Leuven
N.V. Brepols, Turnhout, Belgie

1942 (?)
Jelgersma
Prof. Dr. E.A.D.E. Carp
Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander
” De Tijdstroom”  Lochem

1944-1945  (?)
Verpleging van Geesteszieken vroeger en thans
Dr. W.J.J. de Sauvage-Nolting, Willem Arntsz. Hoeve te Den Dolder.
NV Dubbeldeman’s – uitgeversmaatschappij – Leidenx

1946
Schermer’s leerboek bij het verplegen van Krankzinnigen en zenuwzieken
Periode: 1932-1946 Dr. B.Chr. Hamer en J.H. Haverkate
Leiden, Zevende herziene druk

1947
Leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen
Dr. A.P. Timmer, Geneesheer directeur aan provinciaal ziekenhuis nabij Santpoort.
Met een hoofdstuk over sociale psychiatrie door Dr. A. Querido
Derde herziene druk, Haarlem, de Erven F.Bohn N.V. 1947

1947
De Praktijk der ziekenverpleging
Zr. H.A. Melk
leerboek voor algemene ziekenverpleging

1947
Inleiding tot de Psychiatrie
door Dr. R. Vedder, zenuwarts te Haarlem
Tweede druk, bij J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen – Batavia – 1947

1947
De werking van onze voornaamste geneesmiddelen
Dr. F.A. Nelemans, Uitgegeven door de vereeniging “Tijdschrift voor ziekenverpleging”
bij drukkerij en uitgeverij J.H. De Bussy te Amsterdam – 1947

1948
Godsdienstleer voor Katholieke verplegenden
Overeenkomstig de richtlijnen van het Hoogwaardig Episcopaat
Met begeleidend schrijven van Z. Em. Johannes Kardinaal de Jong
MCMXLVIII – Urbi et Orbi – Amsterdam

– – – 2 – – –

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1949
Artsen van de Ziel, ontwikkelingsgeschiedenis der psychologie,
psychiatrie en psychotherapie
Marie Beynon Ray
Engelhardt, van Embden & Co – Amsterdam
Doctors of the Mind, Amerika, Vertaling door L. Cornelis

1949
Handboek der ziekenverpleging 4x

Deel I            Algemene pathologie en infectieziekten Dr. J. Hekman

Deel II,         Inwendige ziekten, Dr. J. Hekman

Deel IIIa      Verpleging en behandeling van Heelkundige ziekten, Dr. JH zaaijer

Deel IV         Huid en geslachtsziekten, Dr. C.PH. Schokking

1950
Leerboek bij het verplegen van geestes- en zenuwzieken
Dr. B. Chr. Hamer en J.H. Haverkate
8e herziene druk (eigenaresse: Zr BC Groothuis, Duin en Bosch)

1952
Zielszorg en Psychiatrie
Dr. B. Hamer, Psychiater
J.H. Kok N.V. Kampen 1952

1955
Geschiedenis der psychiatrie
Dr. A.K. Evrard, wereldbibliotheek Amsterdam-1955-Antwerpen
Wereldbibliotheek NV Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkope lectuur

1957
Leerboek der psychiatrie
Dr. G. Kraus
1957, H.E. Stenfert Kroese N.V. Leiden.

1957
Inleiding tot moderne psychiatrische denkwijzen
Dr. PC Kuiper, met een voorwoord van Prof. Dr. G.Kraus
MCMLVII, Erven J.Bijleveld, Utrecht.

1960
Godshuizen en Gasthuizen
Prof. A. Querido
Amsterdam, N.V. EM. Querido’s uitgeversmij, 196

1961
Psychiatrie en Godsdienst
Etienne de Greeff, in leven hoogleeraar aan de Universiteit van Leuven
onder redactie van de Carmelieten Dr. Mathias Arts, Dr. Bruno Borchert,
Mr. Dr. Thomas Keulemans, Drs. Erich Ploegmakers. Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel

1961
De Willem Arntsz Stichting 1461-1961
Dr. LJ Hut,  Dr. A.Poslavsky, H. Loois, B. van der Woord
Jubileumuitgave, 100 jarig bestaan 1961

– – – 2 – – –

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1963
Leerboek voor de ziekenverpleging
Zr. JCW van der Moolen, Zr. HJ Quanjer

1964
Algemeen leerboek voor  het verplegen van Geestes- en zenuwzieken
Dr. B. Chr. Hamer, Dr. F.J. Tolsma
Elfde druk.  Oorspronkelijk 1930, zie ook deze lijst, 1946 en 1950

1967
Psychiatrie en anti psychiatrie
David Cooper, vertaling Drs. I.Rijkens
Boom, Meppel

1968
Kleine psychiatrie voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan
Zevende, herziene druk, Periode: 1966-1968
Dr. J.H. van den Berg, zenuwarts, hoogleraar te Leiden.
Uitgeverij G.F. Callenbach N.V. Nijkerk 1968

1969
In goede handen, behandeling van geesteszieken
Diverse auteurs, voorwoord Jongsma en Tolsma
Leerboek voor de Opleiding verpleegkundige B
1969, spruyt, van mantgem & de does NV, Leiden

1969
Waanzin in de Middeleeuwen
H.H. Beek

1970
De weg terug
AO – reeks boekje 1322
Mej. Lize Stilma

1971
100 jaar bestaan van de Nederlandse vereniging voor
psychiatrie en neurologie
Prof. Dr. W.G. Sillevis Smitt en Dr. J.J. Jansen

1972
In goede handen
Leerboek verpleegkunde
M. Bouwhuizen, MW Jongsma

1973
Psychologie en Psychiatrie voor verplegenden
Peter Dally en Susan Farnham, Vertaling SJE Pannekoek-Westenburg, arts

1975
Encyclopedie der psychiatrie voor huisartsen.
Diverse schrijvers en medewerkers. Uit het Engels vertaald
Naslagwerk, drukkerij Meijer Wormerveer

1979
In goede handen.
Leergang voor de verpleegkunde, psychiatrie, deel 2
Cohen-Stuart, van Epen, Goudsmit, Hoejenbos, Rooymans,
Sanders-woudstra, Stolk, Verschoor

1980
In goede handen, Psychiatrie
Leerboek voor de Opleiding Verpleegkundige B.

1981
Zin en Waanzin
Beknopte geschiedenis van de psychiatrie, J.Baar
Stichting bevordering onderwijsmethoden

1981
Verloren gewaand
Een onderzoek naar het historisch bezit van de psychiatrische ziekenhuizin
in Nederland. Joost Vijselaar, NCGV-reeks 38

1982
Krankzinnigen Gesticht
Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910
Joost Vijselaar

1982
Een psychiatrisch verleden
Binnenveld, Brinkgreve, Lameijn, Peeters, Vandermeersch, de Vos, Vijselaar
Drukkerij AMBO

1983
Coudewater 1870-1980
Een korte historie, J.W.M. Jongmans

– – – 2 – – –

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1984
Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van
Geestes en Zenuwzieken 1884-1984
Dr. GA Lindeboom, Gebonden jubileumuitgave

1985
Een huis met vele woningen
100 jaar katholieke psychiatrie, Voorburg 1885-1985
Hans Binneveld en Rob Wolf

1985
Honder jaar Krankzinnigheid
Verslag van het symposium op 13 april 1984 van het NcGv
Redactie: Joost Vijselaar, Diverse auteurs

1986
Wegwijs in de psychiatrie
H.J.C. Ras, Inez van Eijk
Tweede druk, Boom Meppel Amsterdam

1989
Rijp voor Paviljoen III
Loucas vd Berg, Krankzinnig in Amsterdam vanaf 1565

1992
Reinier van Arkel, 1442 – 1992
Geschiedenis van de Reinier van Arkel Stichting
Dr. ACM Kappelhof

1994
Van Koningsplein tot Lazarusklap
Jaak Slangen
Fragmenten uit de geschiedenis van Psychiatrisch Centrum Joris te Delft, 1394-1994

1994
Handboek psychopathologie (leerboek uwer webmaster)
Deel 1 Basisbegrippen
prof. dr. W.Vandereycken, Prof. dr. CAL Hoogduin, Prof dr. PMG Emmelkamp

1995
Om de geest van Jan Soldaat
Hans Binneveld
Beknopte geschiedenis van de Militaire Psychiatrie
Erasmus Publishing Rotterdam 1995

1996
5×1 April
Kroniek van 5 jaar Frederik van Eeden Stichting, 1991-1996
Opgetekend door Wouter Bouw

1997
Beeld van de psychiatrie 1800-1970
Historisch bezit van de Psychiatrische ziekenhuizen in Nederland
Annemariek kerkhoven. Waanders uitgevers, Zwolle.

1997
Een geschiedenis van de psychiatrie
Edward Shorter
Uitgeverij Ambo

1997
Gesticht in de Duinen
Geschiedenis van de provinciale ziekenhuizen van NoordHolland 1849 – 1994
Joost Vijselaar, Gemma Blok, Helga Danner

1997
Het huis van de Geest
onder Redactie van J.J.E. van Everdingen en B.P.R. Gersons
Boom/Belvedere, Amsterdam/Overveen

1998
Terug naar Endegeest
Patienten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest, 1897-1997
Gemma Blok, Joost Vijselaar

1999
Delta, negentig jaar psychiatrie aan de Oude Maas
Catharina Th. Bakker, Gemma Blok, Joost Vijselaar

– – – 2 – – –

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1999
Omzien naar de Psyche
Een kritisch-historische benadering van de psychiatrie
Jos de Kroon
Uitgeverij Boom Amsterdam

2000
Van Nar tot Patient
Een geschiedenis van de zorg voor Geesteszieken
Rene Stockman, Davindsfonds/Leuven

2000
Handboek psychopathologie
Deel 1 Basisbegrippen
prof. dr. W.Vandereycken, Prof. dr. CAL Hoogduin, Prof dr. PMG Emmelkamp

2005
Uit de inrichting
80 jaar inrichtingspsychiatrie, het verhaal van de patiënt
Uitgeverij Candide, 200

– – – 3 – – –


index

Mijn andere websites:
OutdoorIndex.nl
Tekstschrijver4u.nl
TuinPlantenIndex.nl
Support Wiki | PixaBay.comGeplaatst

in

door

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *