Gestichtsbibliotheek

Overzicht van de Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht. Het is overigens geen echte bibliotheek maar een kast. Een Billie van Ikea om precies te zijn, maar wel met glazen deuren.

De boeken zijn dan ook niet te leen of in te zien. Ze blijven in de boekenkast van de maker van deze website en conservator van het virtuele museum. Ik ben verpleegkundige.

Heeft u boeken, vooral leerboeken of lesmateriaal van uw opleiding, dan wil ik dat graag hebben.

Via het contactformulier in de bovenbalk kunt u contact met mij opnemen.

Gestichtsbibliotheek van het leerboek der Psychiatrie.
Gestichtsbibliotheek van het leerboek der Psychiatrie

Gestichtsbibliotheek van Het Oude Gesticht

1871

 • Verslag over de staat der inrichtingen van gestichten voor krankzinnigen in de jaren 1864, 1865, 1866, 1867 en 1868.
 • Aan den minister van binnenlandse zaken, ingediend door de inspecteurs dier gestichten.
 • ‘s Gravenhage, Van Weelden en Mingelen, 1871.

1883

 • Beschouwingen over den toestand van het Krankzinnigenwezen in Nederland, met proeve van een ontwerp van wet tot afdoende regeling.
 • G. Veldheer, oud-ambtenaar bij het krankzinnigenwezen.
 • Met 4 bijlagen, exemplaar Bibliotheek van de 2e kamer der Staten Generaal.

1886

 • Geschiedenis van Dordrecht’s Krankzinnighuis.
 • Door Dr. S.A. van der Ghijs, eerste geneesheer aan het krankzinnigengesticht te Zutphen.

1892

 • Zenuwlijden.
 • Dr. E. Monin.
 • Uit het Fransch vertaald door Dr. A.Aletrino.
 • Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1802.

1897

 • Handboek der Gestichtsverpleging.
 • J. van Deventer Szn.
 • Eerste Geneesheer Directeur van het Gesticht Meerenberg.
 • Amsterdam, J.H.& G. van Heteren, 1897.

1902

 • Voorlezingen over Psychiatrie voor studenten, artsen en juristen.
 • Dr. J.W.H. Wijsman, met 15 afbeeldingen.
 • Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel.
 • Derde omgewerkte en vermeerderde druk.
 • Op het titelblad: “een ons geluk is meer waard dan een pond verstand”.

1906

 • Voorlezingen over ziekenverpleging.
 • Door J. Eduard Stumpff, geneesheer-directeur van het binnen-gasthuis te Amsterdam.
 • Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906.

1911

 • Handleiding bij het verplegen van krankzinnigen en zenuwlijders.
 • Dr. D. Schermers.
 • Zr G. de Jong, 1912.

1913

 • Oude Gestichtsbewoners.
 • Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de geneeskunde.
 • Op gezag van Dr. C. Eykman, verdediging door Klaas Penon.

1913

 • Pharmacotherapeutisch Vademecum.
 • Dr. H. Pinkhof, Arts te Amsterdam en P. van der Wielen, Buitengew. Hoogleeraar aan de Universtiteit.
 • van Amsterdam. Tweede druk, D.B. Centen.-Amsterdam, 1913.

1920

 • Voorlezingen over ziekenverpleging.
 • J. Eduard Stumpff.
 • Lesboek Algemeen verpleegkundige.
 • Met kaartje van NOSOKOMOS.

1921

 • Over de ontwikkeling der psychiatrie in de laatste 50 jaar.
 • door Prof. Dr. G. Jegersma.
 • overgedrukt uit de Psychiatrische en Neurologische bladen, Jaargang 1921, Extra nummer.

1922

 • Bijdrage tot de kennis der Gestichtspatienten.
 • Proefschrift door Johanna Clasina van den Bergh, Utrecht.
 • Te verdedigen op den 23sten mei 1922 t.o. Rector magnificus Dr. J.A.C. van Leeuwen.

1923

 • Geneesmiddelen in de praktijk.
 • TH. J. D. J. Harinx, Apotheker en Dr. F.W. van Haeften, arts.
 • P. Noordhoff. -1923- Groningen.

1923

 • Geneesmiddelenkennis voor verplegenden.
 • Bibliotheek Nosokomos, Arts W. Schuurmans stekhoven, geneeskundige medewerker van Nosokomos Te Ruinen (Drenthe).
 • Voorwoord Prof. P. vd Wielen, hoogleraar artsenij-bereidkunde aan de universiteit
 • van Amsterdam. Tweede verbeterde oplaag.

1923

 • Het donkere vraagstuk der sexueele ethiek.
 • Dr. H.Y. Groenewegen.
 • Ethische verhandeling over homosexualiteit.

1929

 • Voorlezingen over de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen.
 • Dr. J.C.Th. Scheffer.
 • 5e herziene druk door Dr. A.H. Oort.
 • Haarlem, De erven F. Bohn, 1929.

1936

 • Zielszieken, zenuwzieken en hun verpleging.
 • Periode: 1930-1936.
 • H.J. Schim van der Loef (Sint Anna, Venray) en J.A.J. Barnhoorn
 • (St. Willibrordusstichting Heiloo).
 • J.J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik.
 • Derde herziene en uitgebreide druk met medewerking van J.P. De Smet, St Willibrordusstichting te Heiloo.

1936

 • Psychiatrie, een handleiding voor juristen en maatschappelijk mederwerkers.
 • door Dr. H. van der Hoeven, Psychiater te Utrecht.
 • Derde druk met een register, 3 delen in 1, Gebonden.
 • W.L. & J. Brusse’s uitgeversmaatschappij Rotterdam MCMXXXVI.

1937

 • De insulineshock-behandeling.
 • J.A.J. Barnhoorn, J.P. de Smet, C.A.T. Engelman.
 • Uitgave bij het achtste jaarboek van de St. Willibrordusstichting te Heiloo.

1940

 • Beknopte psychiatrie voor Sociaal werkenden.
 • Dr. F.M. Havermans (St. Servatius te Venray).
 • J.J. Romen & Zonen, Roermond Maaseik.

1941

 • Alphabetische lijst van de verschillende benamingen onzer geneesmiddelen met vermelding van den officieelen naam.
 • A.C. Huysse, Apotheker te Utrecht.
 • Leiden, E.J. Brill, 1941.

1942

 • Handboek der Psychiatrie.
 • Dr. F. Hollander, Universtiteit van Leuven.
 • N.V. Brepols, Turnhout, Belgie.

1942 (?)

 • Jelgersma.
 • Prof. Dr. E.A.D.E. Carp.
 • Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander.
 • ” De Tijdstroom”  Lochem.

1944-1945  (?)

 • Verpleging van Geesteszieken vroeger en thans.
 • Dr. W.J.J. de Sauvage-Nolting, Willem Arntsz. Hoeve te Den Dolder.
 • NV Dubbeldeman’s – uitgeversmaatschappij – Leidenx.

1946

 • Schermer’s leerboek bij het verplegen van Krankzinnigen en zenuwzieken.
 • Periode: 1932-1946 Dr. B.Chr. Hamer en J.H. Haverkate.
 • Leiden, Zevende herziene druk.

1947

 • Leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen.
 • Dr. A.P. Timmer, Geneesheer directeur aan provinciaal ziekenhuis nabij Santpoort.
 • Met een hoofdstuk over sociale psychiatrie door Dr. A. Querido.
 • Derde herziene druk, Haarlem, de Erven F.Bohn N.V. 1947.

1947

 • De Praktijk der ziekenverpleging.
 • Zr. H.A. Melk.
 • Leerboek voor algemene ziekenverpleging.

1947

 • Inleiding tot de Psychiatrie.
 • door Dr. R. Vedder, zenuwarts te Haarlem.
 • Tweede druk, bij J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen – Batavia – 1947.

1947

 • De werking van onze voornaamste geneesmiddelen.
 • Dr. F.A. Nelemans, Uitgegeven door de vereeniging “Tijdschrift voor ziekenverpleging”.
 • bij drukkerij en uitgeverij J.H. De Bussy te Amsterdam – 1947.

1948

 • Godsdienstleer voor Katholieke verplegenden.
 • Overeenkomstig de richtlijnen van het Hoogwaardig Episcopaat.
 • Met begeleidend schrijven van Z. Em. Johannes Kardinaal de Jong.
 • MCMXLVIII – Urbi et Orbi – Amsterdam.

1949

 • Artsen van de Ziel, ontwikkelingsgeschiedenis der psychologie, Psychiatrie en Psychotherapie.
 • Marie Beynon Ray.
 • Engelhardt, van Embden & Co – Amsterdam.
 • Doctors of the Mind, Amerika, Vertaling door L. Cornelis.

1949

 • Handboek der ziekenverpleging 4x.
  • Deel I – Algemene pathologie en infectieziekten Dr. J. Hekman.
  • Deel II – Inwendige ziekten, Dr. J. Hekman.
  • Deel III – Verpleging en behandeling van Heelkundige ziekten, Dr. JH Zaaijer.
  • Deel IV – Huid en geslachtsziekten, Dr. C.PH. Schokking.

1950

 • Leerboek bij het verplegen van geestes- en zenuwzieken.
 • Dr. B. Chr. Hamer en J.H. Haverkate.
 • 8e herziene druk (eigenaresse: Zr BC Groothuis, Duin en Bosch).

1952

 • Zielszorg en Psychiatrie.
 • Dr. B. Hamer, Psychiater.
 • J.H. Kok N.V. Kampen 1952.

1955

 • Geschiedenis der psychiatrie.
 • Dr. A.K. Evrard, wereldbibliotheek Amsterdam-1955-Antwerpen.
 • Wereldbibliotheek NV Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkope lectuur.

1957

 • Leerboek der psychiatrie.
 • Dr. G. Kraus.
 • 1957, H.E. Stenfert Kroese N.V. Leiden.

1957

 • Inleiding tot moderne psychiatrische denkwijzen.
 • Dr. PC Kuiper, met een voorwoord van Prof. Dr. G.Kraus.
 • MCMLVII, Erven J.Bijleveld, Utrecht.

1960

 • Godshuizen en Gasthuizen.
 • Prof. A. Querido.
 • Amsterdam, N.V. EM. Querido’s uitgeversmij, 1960.

1961

 • Psychiatrie en Godsdienst.
 • Etienne de Greeff, in leven hoogleeraar aan de Universiteit van Leuven onder redactie van de Carmelieten Dr. Mathias Arts, Dr. Bruno Borchert.
 • Mr. Dr. Thomas Keulemans, Drs. Erich Ploegmakers. Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel.

1961

 • De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
 • Dr. LJ Hut,  Dr. A.Poslavsky, H. Loois, B. van der Woord.
 • Jubileumuitgave, 100 jarig bestaan 1961.

1963

 • Leerboek voor de ziekenverpleging.
 • Zr. JCW van der Moolen, Zr. HJ Quanjer.

1964

 • Algemeen leerboek voor  het verplegen van Geestes- en zenuwzieken.
 • Dr. B. Chr. Hamer, Dr. F.J. Tolsma.
 • Elfde druk.  Oorspronkelijk 1930, zie ook deze lijst, 1946 en 1950.

1967

 • Psychiatrie en anti psychiatrie.
 • David Cooper, vertaling Drs. I.Rijkens.
 • Boom, Meppel.

1968

 • Kleine psychiatrie voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
 • Zevende, herziene druk, Periode: 1966-1968.
 • Dr. J.H. van den Berg, zenuwarts, hoogleraar te Leiden.
 • Uitgeverij G.F. Callenbach N.V. Nijkerk 1968.

1969

 • In goede handen, behandeling van geesteszieken.
 • Diverse auteurs, voorwoord Jongsma en Tolsma.
 • Leerboek voor de Opleiding verpleegkundige B.
 • 1969, spruyt, van mantgem & de does NV, Leiden.

1969

 • Waanzin in de Middeleeuwen.
 • H.H. Beek.

1970

 • De weg terug.
 • AO – reeks boekje 1322.
 • Mej. Lize Stilma.

1971

 • 100 jaar bestaan van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie en neurologie.
 • Prof. Dr. W.G. Sillevis Smitt en Dr. J.J. Jansen.

1972

 • In goede handen.
 • Leerboek verpleegkunde.
 • M. Bouwhuizen, MW Jongsma.

1973

 • Psychologie en Psychiatrie voor Verplegenden.
 • Peter Dally en Susan Farnham, Vertaling SJE Pannekoek-Westenburg, arts.

1975

 • Encyclopedie der psychiatrie voor huisartsen.
 • Diverse schrijvers en medewerkers. Uit het Engels vertaald.
 • Naslagwerk, drukkerij Meijer Wormerveer.

1979

 • In goede handen.
 • Leergang voor de verpleegkunde, psychiatrie, deel 2.
 • Cohen-Stuart, van Epen, Goudsmit, Hoejenbos, Rooymans,
 • Sanders-woudstra, Stolk, Verschoor.

1980

 • In goede handen, Psychiatrie.
 • Leerboek voor de Opleiding Verpleegkundige B.

1981

 • Zin en Waanzin.
 • Beknopte geschiedenis van de psychiatrie, J.Baar.
 • Stichting bevordering onderwijsmethoden.

1981

 • Verloren gewaand.
 • Een onderzoek naar het historisch bezit van de psychiatrische ziekenhuizin in Nederland. Joost Vijselaar, NCGV-reeks 38.

1982

 • Krankzinnigen Gesticht.
 • Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
 • Joost Vijselaar.

1982

 • Een psychiatrisch verleden.
 • Binnenveld, Brinkgreve, Lameijn, Peeters, Vandermeersch, de Vos, Vijselaar.
 • Drukkerij AMBO.

1983

 • Coudewater 1870-1980.
 • Een korte historie, J.W.M. Jongmans.

1984

 • Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes en Zenuwzieken 1884-1984.
 • Dr. GA Lindeboom, Gebonden jubileumuitgave.

1985

 • Een huis met vele woningen.
 • 100 jaar katholieke psychiatrie, Voorburg 1885-1985.
 • Hans Binneveld en Rob Wolf.

1985

 • Honder jaar Krankzinnigheid.
 • Verslag van het symposium op 13 april 1984 van het NcGv.
 • Redactie: Joost Vijselaar, Diverse auteurs.

1986

 • Wegwijs in de psychiatrie.
 • H.J.C. Ras, Inez van Eijk.
 • Tweede druk, Boom Meppel Amsterdam.

1989

 • Rijp voor Paviljoen III.
 • Loucas vd Berg, Krankzinnig in Amsterdam vanaf 1565.

1992

 • Reinier van Arkel, 1442 – 1992.
 • Geschiedenis van de Reinier van Arkel Stichting.
 • Dr. ACM Kappelhof.

1994

 • Van Koningsplein tot Lazarusklap.
 • Jaak Slangen.
 • Fragmenten uit de geschiedenis van Psychiatrisch Centrum Joris te Delft, 1394-1994.

1994

 • Handboek psychopathologie (leerboek uwer webmaster).
 • Deel 1 Basisbegrippen.
 • Prof. dr. W.Vandereycken, Prof. dr. CAL Hoogduin, Prof dr. PMG Emmelkamp.

1995

 • Om de geest van Jan Soldaat.
 • Hans Binneveld.
 • Beknopte geschiedenis van de Militaire Psychiatrie.
 • Erasmus Publishing Rotterdam 1995.

1996

 • 5×1 April.
 • Kroniek van 5 jaar Frederik van Eeden Stichting, 1991-1996.
 • Opgetekend door Wouter Bouw.

1997

 • Beeld van de psychiatrie 1800-1970.
 • Historisch bezit van de Psychiatrische ziekenhuizen in Nederland
 • Annemariek kerkhoven. Waanders uitgevers, Zwolle.

1997

 • Een geschiedenis van de psychiatrie.
 • Edward Shorter.
 • Uitgeverij Ambo.

1997

 • Gesticht in de Duinen.
 • Geschiedenis van de provinciale ziekenhuizen van NoordHolland 1849 – 1994.
 • Joost Vijselaar, Gemma Blok, Helga Danner.

1997

 • Het huis van de Geest.
 • onder Redactie van J.J.E. van Everdingen en B.P.R. Gersons.
 • Boom/Belvedere, Amsterdam/Overveen.

1998

 • Terug naar Endegeest.
 • Patienten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest, 1897-1997.
 • Gemma Blok, Joost Vijselaar.

1999

 • Delta, negentig jaar psychiatrie aan de Oude Maas.
 • Catharina Th. Bakker, Gemma Blok, Joost Vijselaar.

1999

 • Omzien naar de Psyche.
 • Een kritisch-historische benadering van de psychiatrie.
 • Jos de Kroon.
 • Uitgeverij Boom Amsterdam.

2000

 • Van Nar tot Patient.
 • Een geschiedenis van de zorg voor Geesteszieken.
 • Rene Stockman, Davindsfonds/Leuven.

2000

 • Handboek psychopathologie.
 • Deel 1 Basisbegrippen.
 • prof. dr. W.Vandereycken, Prof. dr. CAL Hoogduin, Prof dr. PMG Emmelkamp.

2005

 • Uit de inrichting.
 • 80 jaar inrichtingspsychiatrie, het verhaal van de patiënt.
 • Uitgeverij Candide, 2005.

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *